میخواهی موفق شوی؟ وقتت را تلف نکن

برای اینکه یک قدم به رویاهایت نزدیک‌تر بشوی؛ امروز چه اقدامی انجام دادی؟ توقع داری که یک روز از خواب بلند شوی و ناگهان برای رسیدن به موفقیت، آن هم فقط در یک روز؛ هر کاری از دستت بر می آید انجام [...]