ﭘﻨﺞ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ADD ﻭ ADHD چیست؟

 در پزشکی, سلامتی

🔵🔴 پنج ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ADD ﻭ ADHD ( ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ) :

♦️كمبود توجه و تمركز یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته،

یادگیری در او کند است و و اگر بيش فعالي باشد کودک از فعّالیّت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است و قادر نيست بنشيند، كارهاي خطرناك ميكند.

این اختلال با فقدان توجه، فعّالیت بیش‌ازحد، رفتارهای تکانشی، یا ترکیبی از این موارد همراه است. مراقب باشيد به كودك سالم پر انرژي برچسب بيش فعال نزنيد.

زير چهار سال نميتوان بيش فعالي را تشخيص داد. هر کودکی با شک ADHD باید به دقت تحت نظر یک روانشناس کودک معاینه گردد.

بيش فعالی مشكل تربيتی نيست بلكه يك مشكل در مغز است.

 

♦️🔹 دلايل:

♦️ ﺍﺭﺛﯽ
♦️ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﻮﻟﺪ .
♦️ ﺿﺮﺑﻪ به سر و آسيب ﻣﻐﺰﯼ
♦️ ﮔﻮﺵ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩك .
♦️ ﺗﺐ ۴۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮎ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
♦️تماشاي بيش از حد تلويزيون مخصوصا در دو سال اول تولد .

 

 

🔵نشانه ها:

🔹 به حرف گوش نميكند.
🔹 كارهاي خطرناك ميكند. خراب كار است.
🔹 بي نظم و شلخته است.
🔹 وسايلش را گم ميكند.
🔹حواس پرت است.
🔹اعتياد به تلويزيون يا بازي هاي كامپيوتري دارد.
🔹 نميتواند يكجا بنشيند.
🔹در دوران مدرسه نميتواند مشق بنويسد يا درس بخواند.

♦️🔹اگر فرزندتان فقط چند نشانه را دارد ممكن است اشكال تربيتي باشد نه كمبود توجه و تمركز.
با تست توسط روانشناس قابل تشخيص است و درمان از شش سالگی به بعد در هر سنی امكانپذير ميباشد.

 

 

 

♦️روش های درمان:

ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ریتالین يا داروهايي از اين خانواده ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺩﺭﻣﯽﺁﻭﺭﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﺩﯾﺪ دﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ .

♦️ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ neurofeedback ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯾﯽ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﻋﻮﺽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ Neurofeedback ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻐﺰ ﻣﻬﺎﺭﺗﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. اين روش در هشتاد درصد موارد موفق است . .

♦️🔹ﻣﻌﻤﻮﻷ ADD & ADHD ﺍﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ نه ﺳﺎﻟﮕﯽﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ .
@Dr_niloofar_ebrahimi

 

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt