انسا نها چگونه با هم دست می دهند؟

 در خودپروری, روانشناسی

یک روانشناس معروف به نام « یان اولت روم » به دنبال تحقیقات طولانی ،به این نتیجه رسیده است که انسان ها به شکل های مختلف باهم دست می دهند .

که هرکدام بیانگر روحیه شخص میباشد. ( البته این تحقیق مربوط به قبل از ماجرای کوید است که مردم با هم دست می دادند)

انواع دست دادن…

۱_ فردی که هنگام دست دادن ، دست شما را دردو دستش جای می دهد :
کسی که چنین کاری می کند ، حاضربه کمک رساندن به افرادی است که نیازمند کمک هستند. اودوست دارد با افراد ارتباط نزدیک برقرار کند. خیلی سریع باافرادی که به تازگی با آنان آشنا شده رابطه دوستی برقرار می کند واحتیاج به جلب محبت ،دوستی وغمخواری دیگران دارد.

۲_ فردی که درموقع دست دادن ازشما فاصله می گیرد:
چنین شخصی به تنهایی بیشتر علاقه دارد وانزوا طلب است . دوست ندارد به کسی نزدیک شود ویا رابطه عاطفی برقرار کند. بیشتر ترجیح می دهد مراقب کارهای خود باشد وبه کاردیگران دخالتی نکند.

۳_ فردی که هنگام دست دادن کمترازحد معمول ، دست شما رامی فشارد :
این شخص معمولا احساسات خود را پنهان می کند ودوست دارد تنها باشد معمولا عصبانیت خود را پنهان می کند قدرت نشان دادن نارضایتی خود را ندارد احتیاج به رابطه عاطفی با کسی ندارد ،اما اگرکسی ازاویاری بطلبد با کمال میل به کمک می شتابد

۴ _فردی که هنگام دست دادن ، بیشتر ازحد معمول دست شما را می فشارد :
چنین شخصی دارای توانایی های رهبری است وبه راحتی رهبری جمعی را به عهده می گیرد. درمیان جمع، سعی درنشان دادن شخصیت وتوانایی خود دارد وتلاش می کند نظردیگران را به این مساله جلب کند.

۵_ فردی که به هنگام دست دادن شما را به طرف خود می کشد :
چنین شخصی دوست دارد به همه کمک کند .دوستان زیادی دراطراف خود دارد .خیلی به سرعت باب دوستی ر ابا دیگران باز می کند ،ودرمیان جمع همیشه مورد توجه است چنین شخصی البته به کمک دیگران هم احتیاج دارد.

۶_ فردی که تنها با انگشتان خود دست می دهد :
چنین شخصی علاقه ای به دمخور شدن با کسی را ندارد .می خواهد همیشه درعالم خود تنها باشد. نه باکسی کاری دارد ونه می خواهد کسی با اوکاری داشته باشد.

۷_ فردی که هنگام دست دادن شما را به عقب هل می دهد :
چنین فردی تنهایی را ترجیح می دهد. دوست دارد درتنهایی خویش باشد وکسی باوی کاری نداشته باشد. چنین شخصی به راحتی می تواند رهبری گروهی را به عهده بگیرد،اما تمام کارها را به شیوه موردعلاقه خودانجام می دهد.

۸_ فردی که به هنگام دست دادن ،دست شما رابیشتر ازحد معمول نگه می دارد :
چنین شخصی خیلی علاقه به دوست پیداکردن دارد .دوست دارد که دیگران به اوتوجه داشته باشند وبه اوکمک کنند.

۹_ فردی که به هنگام دست دادن چند باردست شما را بالا وپایین می برد:
او فردی است که به سرعت رابطه دوستانه با دیگران برقرار می کند سعی می کند درجمع نقطه مرکزی باشد ،به همین دلیل با میل رهبری جمع رابه عهده می گیرد .چنین شخصی ازخود انتظار زیاد داشته وسعی می کند زندگی خوب ومرفهی داشته باشد.

۱۰_ فردی که در هنگام دست دادن به اطراف نگاه میکند:
او دلش نمیخواهد خودش را به کسی تحمیل کند یا به کسی وابسته شود به همین دلیل تنهایی را ترجیح میدهد. این شخص احساس کمبود کرده و در زندگی ،با راه و روشی که خود دوست دارد پیش می رود.

۱۱_فردی که خیلی نزدیک می ایستد و دست می دهد:
او دوست دارد که یک دوستی پایدار همراه با وابستگی ایجاد کند. این شخص علاقه مند به داشتن روابط شخصی و احساسی با دیگران است و این رابطه را خیلی زود در بین افراد و خودش ایجاد می کند.

۱۲_ فردی که هنگام دست دادن به دست ها نگاه می کند:
این شخص می خواهد تنها باشد و از جمعیت خوشش نمی آید. او دوست ندارد به کسی نزدیک شود معمولا احساسات خود را پنهان می کند و همیشه احساس کمبود و عذاب وجدان دارد.

۱۳_فردی که از طرف بالا دست خود را به طرف شما می آورد:
او احساس رهبری دارد و لیاقت آن را نیز دارد؛ به همین دلیل اطرافیان و محیط در او خیلی اثر می گذارند و تحریکش می کند که همیشه برای کارهایش، ایده جدید پیدا می کند.

۱۴_ فردی که هنگام دست دادن ،دست خود را از طرف شما به سوی شما می آورد:
او کسی است که علاقه به گفتن و بازگو کردن نظرات خود ندارد. اگر به او مسئولیت داده شود به نحوی انجام میدهد که از او تقاضا شده و به صورت خودکار نمیتواند کاری را از خود انجام دهد.

۱۵_ فردی که به هنگام دست دادن به چشمهای شما نگاه می کند:
او دوست دارد به دیگران نزدیک شود؛ ولی وابسته نشود.او می تواند یک رهبر باشد و زندگی خوبی درست کند.

۱۶_ فردی که فقط دست شما را لمس می کند و خیلی زود دست خود را پس می کشد:
این شخص خیلی محتاط است و کسی را زود به درون دل خود راه نمیدهد. دوست دارد در عالم خود باشد و احتیاج خاصی به ایجاد رابطه با دیگران ندارد. آثار احساس گناه و عذاب وجدان، در این شخص بسیار قوی است.

منبع:

rezabafti@

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt