«لوتوس» در فرهنگ ایرانی

گل نیلوفر آبی «لوتوس» در فرهنگ ایران باستان گردآوری: ندا حاج رسولی ‎شاید تا به امروز بارها و بارها از دیدن زیبایی یک گل نیلوفر آبی شگفت زده شده باشیم ولی ندانیم که این گل در باورهای اساطیری نماد [...]