قانون کامیون حمل زباله!

 در داستان پندآموز, داستانک

روزی با یک تاکسی به فرودگاه می رفتم. داشتیم در خط عبوری صحیح رانندگی حرکت می کردیم که ناگهان یک ماشین، درست در جلوی ما از جای پارک بیرون آمد! راننده ی تاکسی هم محکم ترمز گرفت .ماشین سُر خورد و دقیقاً به فاصله ی چند سانتی متری از آن ماشین متوقف شد.

راننده ی آن ماشین سرش را بیرون آورد و شروع کرد سر ما فریاد زدن!! راننده ی تاکسی ای که سوارش بودم، فقط لبخندی زد و برای آن شخص دست تکان داد!

(منظورم این است که او واقعاً دوستانه برخورد کرد.

 

با تعجب از راننده ی تاکسی پرسیدم:

« چرا شما فقط دست تکان دادید؟! آن شخص نزدیک بود ماشین تان را از بین ببرد و ما را به گوشه ی بیمارستان بفرستد!»

در آن هنگام بود که راننده ی تاکسی درسی به من داد که اینک به آن می گویم:

« قانون کامیون حمل زباله».

او توضیح داد که بسیاری از افراد مانند کامیون های حمل زباله هستند!

آنها سرشاراز آشغال، ناکامی ، خشم و ناامیدی هستند.

وقتی آشغال در اعماق وجودشان تلنبار می شود، آنها به جایی احتیاج دارند تا آن را تخلیه کنند و گاهی اوقات پیش می آید که آن را روی شما خالی می کنند!

به خودتان نگیرید.فقط لبخند بزنید، دست تکان بدهید،برایشان آرزوی خیر بکنید و بروید.آشغال های آنها را نگیرید و در سر کار،منزل و یا توی خیابان پخش نکنید.

حرف آخر این است که افراد موفق اجازه نمی دهند کامیون های آشغال، روزشان را بگیرند و خراب کنند.

زندگی کوتاه تر از آن است که صبح با تأسف و ناراحتی از خواب برخیزید؛

از این رو افرادی را که با شما خوب رفتار می کنند، دوست داشته باشید و برای آنهایی که رفتار مناسبی ندارند،دعا کنید…

ده درصد از زندگی چیزی است که شما می سازید و نود درصد دیگر نحوه ی برداشت شماست.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt