۷ مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی

گردآوری: ندا حاج رسولی ۷ مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی در گاه شمار «تقویم» رسمی ایران، روز هفتم مهر ماه را به عنوان روز بزرگداشت عارف نامی ایرانی «شمس تبریزی» نام گذاری کرده اند. ایده ی این نام [...]