کارگران مشغول کارند

روزی خبرنگاری از کنار یک بنای در حال ساخت عبور می کرد. سه کارگر مشغول کار بر روی بنا بودند.او به آنها نزدیک شد تا با هر کدام مصاحبه انجام دهد. کارگر اول کسی بود که بسیار دیر به سر کارش حاضر می [...]