شهر بالن ها

منطقه توریستی و تفریحی کاپادوکیا به عنوان معدود مکان هایی شناخته شده است. که حداقل یکبار در طول زندگی باید به آن سفر کرد. مناظر منحصر به فرد، شهرهای زیرزمینی مرموز و کلیساهای سنگی، به همراه تپه [...]