کودکِ فُروشی

کودک فُروشی نمای اول تو گرماگرم کرونا با ماسک و دستکش و الکل رفتم  پاساژ پایتخت، برای تعمیر لپ تاپم. مغازه دار:« مشکل از باطریه، هزینه اش می‌شه یک میلیون، می‌خوای عوض کنی؟ مگه زیاد جا به جا [...]

فرشته ای در پارک

دوستان ما فرشته هایی هستند که وقتی بال هایمان پرواز را از یاد می‌برند، ما را از زمین بلند می کنند. فرشته ای در پارک دخترکی پابرهنه و کثیف روی سکویی در پارک نشسته بود و آدم هایی را که از آنجا می [...]