سوباتان بهشت ایران

“تا جایی که می توانید سفر کنید. به دور دست ترین جاهایی که می توانید بروید تا زمانی که می توانید. یادتان باشد زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست!”   سوباتان کجاست؟ در ۲۰ کیلومتری [...]