طرح واره محرومیت عاطفی چیست؟

طرح واره‌ ها یکی از مهم‌ترین مفاهیم در روانشناسی هستند که در کودکی شکل‌ می‌گیرند و خودشان را در بزرگسالی نشان می‌دهند. برای اینکه مفهوم طرح واره را بهتر متوجه شوید، به این مثال توجه کنید: هر [...]

هفت گام تعهد مشترک!

این گام‌ها آن امکان را به شما می‌دهند تا راحت و آسوده، شیوﮤ جدیدی از بودن را به خود بگیرید. رشد می‌تواند دردناک باشد یا آسوده؛ این، به قصد شما بستگی دارد. ما متوجه شده‌ایم که بهترین شیوه برای [...]

نُه دام دوست داشتن ناآگاهانه

در آغاز بیداری، شاید متوجه شوید که رابطۀ کنونی شما به طور عمده بر مبنای نیازهای ناخودآگاهتان برپا شده و پیرامون الگوهای قدیمی که معمولاً در کودکی آموخته‌اید، شکل گرفته است. ما، این الگوهای متداول [...]

یادگیری دوست داشتن خود

  🔸یادگیری دوست داشتن خود یک رابطۀ متعهدانه فقط می‌تواند میان دو آدم کامل وجود داشته باشد. یک نشانۀ کامل بودن، این است که بتوانید خودتان را دوست بدارید. در قلمرو عشق، تناقضی وجود دارد: فقط [...]

هشت کهن الگو یا آرکیتایپ مردانه

۱-زئوس (Zeus): هرجا موفقیت بزرگی رقم می‌خورد ردپای یک مرد زئوس در میان است. مردان زئوس در هر صنفی که باشند جزء موفق‌ترین، بانفوذترین و قدرتمندترین افراد آن صنف هستند. قدرت مدیریت به صورت ذاتی در [...]

درون‌گرایی و برون‌گرایی در زوجین

تفاوت‌های ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن همسران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ آنها اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ درون‌گرایی و برون‌گرایی، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮهیاهو و ﭘﺮﺷﻮری دارد، همسری را [...]