روستای صخره ای کندوان

شادی آورترین لحظه ی زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمینی ناشناخته می گذارد.در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد. ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آن هاست. سفر باعث می شود تا به [...]