درون‌گرایی و برون‌گرایی در زوجین

تفاوت‌های ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن همسران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ آنها اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ درون‌گرایی و برون‌گرایی، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮهیاهو و ﭘﺮﺷﻮری دارد، همسری را [...]

عاشق شدن به دلایل درست

عاشق شدن به دلایل درست تحت چه شرایطی عاشق شدن صحیح است. دو پارامتر مهم که لازمه شروع هستند. تعدادی از دلایل نادرست احتمالاً برایتان سوال است که دلایل درست عاشق شدن کدام‌اند؟ فکر می‌کنم که قبل از [...]

دلایل جذب شدن شما به یک فرد چیست؟

چرا عاشق می‌شویم؟ دلایل جذب شدن شما به یک فرد چیست؟ برنامه ریزی احساسی شما، به شیوه های مختلفی در اینکه شما چه کسی را برای دوست داشتن انتخاب می‌کنید، مداخله میکند. برخی از دلایل جذب شدن شما [...]

تقویت بنیادهای زناشویی

«عشق و محبت عامل پیونددهنده‌ی زن و شوهر و موجب حفظ ثبات روابط آن‌هاست.» عشق و محبت عامل پیونددهنده‌ی زن و شوهر و موجب حفظ ثبات روابط آن‌هاست تا حدی که بسیاری از تنش‌های میان زوج ها را محو کرده، [...]

تکنیک روشن سازی درخواست ها!

تکنیک روشن سازی درخواست ها: یکی از اشتباهات زوجین این است که زن یا شوهر درخواست های خود را بطور کلی و مبهم مطرح می نماید و باعث ایجاد سوء تفاهم می شود. مثال اول: درخواست مبهم زن! زن به مرد می [...]