تصمیم بگیر که چه می‌خواهی!

خودت میدانی واقعاً چه می‌خواهی؟ این سؤالی است که باید در موردش فکر کنی. برای این که خواسته هایت را در زندگی آشکار و سپس جذبشان کنی، در وهله اول باید بدانی که چه می‌خواهی. ضروری است که خواسته هایت [...]