چی به نام کی بشه؟

آن روز ضرورتی پیش آمد و مرد موبایلش را به همسرش داد. شغل مرد به گونه ای است که برای خرید و فروش روزی چند بار باید از کارت عابربانکش استفاده کند. در مسیر رفتن به محل کار، یک لحظه اضطراب تمام وجوش [...]