جشن امرداد

گردآوری: ندا حاج رسولی برگزاري جشن هاي باستاني در ايران، پيام آور شادي و شادماني و نشاني از همبستگي و اميد در ميان ايرانيان بوده است. جشن امردادگان نيز مانند ساير جشن هاي دوازده گانه ی باستانی، [...]