جادوی سوال

نخستین فرق میان افراد موفق و ناموفق چیست؟ موضوع بسیار ساده است: افراد موفق سوالات بهتری از خود پرسیده اند و در نتیجه پاسخ های بهتری نیز گرفته اند. هنگامی که اتومبیل متولد شد. صدها نفر دست به [...]