نيمه تاریک وجود چيست؟

نيمه تاریک وجود آن بخشی از شخصيت ماست كه روابط ما را به بن بست ميکشاند و مانع از به تحقق رسیدن رؤياهايمان و یا اهدافمان ميشود. اين بخش را كارل يونگ سايه مينامد. و آن شامل همه آن ویژگیهای شخصیتی [...]