ویروس نرم افزار انسان چیست؟

ویروس نرم افزار شما نرم افزار بشری ما در صف مقدم ذهنمان اجرا می شود و به ما می گوید که کجا می توانیم برویم، با چه کسی می توانیم برویم و وقتی به آنجا برسیم، چه چیزی برای ما ممکن است. بیشتر ما هرگز [...]