انرژی زندگی چیست؟

مشاهده انرژی زندگی هر چیز در زندگی نوعی انرژی است. درک اصل انرژی در یادگیری مشاهده هر چیز از چشم انداز “شاهد” فوق العاده اهمیت دارد. عواطف شما یک انرژی است؛ اشیاء و وسایل شما یک انرژی [...]