آیین گیسو بریدن در ایران باستان

گردآوری: ندا حاج رسولی ‎با نگاهی ژرف به اساطیر و افسانه های ایران باستان با واژه ی گیسو بریدن در مناسبت هایی مواجه می شویم که قابل بحث وگفتگو می باشد. «گیسو بران » یکی از متداولترین و پرمعنا ترین [...]