زندگی را نخواهیم فهمید اگر…

«زندگی صحنه‌ی یک نمایش زنده است مراقب اشتباهات خود باشید» جين سيمون زندگی را نخواهیم فهمید اگر از همه گل‌های سرخ دنیا متنفر باشیم فقط چون در کودکی وقتی خواستیم گل سرخی را بچینیم خاری در دستمان [...]