خصوصیات ترتیب تولد فرزندی

خصوصیات ترتیب تولد فرزندی طبق نظریه آدلر👇 💢فرزند اول ✅این کودکان چون کانون توجه هستند.تا زمان تولد فرزند دوم وجود شاد و امنی دارند ✅چون با پدیدار شدن فرزند دوم محبت والدین کاهش میابد و دیگر آن [...]