با دیده بصیرت به دنیا بنگرید

اغلب مردم فقط به آن چیزی باور دارند که به عیان میبینند. بسیاری از پدیده های طبیعی و غیرطبیعی مانند باد و جریان برق را نمیتوان با حواس مادی تجربه کرد. مادام که خود را در جسم فیزیکی محبوس کنید و بر [...]

طناب را بکش!

شاگرد جوانی که آرزو می‌کرد بزرگترین دانشمند زمین شود،در بارۀ پیر فرزانه‌ای شنید که در دورترین نقطۀ کشورش زندگی می‌کرد و بیشتر به حرفۀ آهنگری می‌پرداخت. این خبر چنان شاگرد جوان را آشفته خاطر ساخته [...]