انسان‌های گرگ‌نمای اطرافمان

این ماجرا در سال ۱۷۲۵ در اروپا اتفاق افتاده است. واقعه ای حقیقی که خیالی می‌نماید. در آلمان شمالی افرادی که برای شکار به جنگل رفته بودند با موجودی عجیب مواجه می‌شوند. این موجود نیمه انسان و نیمه [...]