فراپه هلو

یکی از نوشیدنی های خنک و خوشمزه برای تابستان فراپه ها هستند. تابستان و گرما تو راهه و هیچی مثل یه نوشیدنی خنک و خوشمزه دلچسب نیست. فراپه نوشیدنی های خنکی هستند که از شیر و بستنی تهیه میشوند با [...]