فبک۱- آشنایی من با فبک

  نویسنده: الهام زنجانیان(مربی فلسفی برای کودکان و نوجوانان) اگر به کودکان خود نیاموزی که برای خود فکر کنند، به زودی کسانی پیدا خواهند شد که به جای آنها فکر کنند. (امانوئل کانت) داستان [...]