معجزه شکرگزاری (١۴)

نویسنده: مریم حجتیان ( راهنمای زندگی _ life coach )   همانطور که در مقاله هفته‌ی گذشته خواندیم خوب است در نظر بگیرید، زمانی که جدالی بزرگ صورت می گیرد، اتفاق ناخوشایندی می‌افتد، اخراجی در [...]

با دیده بصیرت به دنیا بنگرید

اغلب مردم فقط به آن چیزی باور دارند که به عیان میبینند. بسیاری از پدیده های طبیعی و غیرطبیعی مانند باد و جریان برق را نمیتوان با حواس مادی تجربه کرد. مادام که خود را در جسم فیزیکی محبوس کنید و بر [...]

استاد خوشبختی چیست؟

خوب فکر کن!!! کشاورزی عادت داشت کنار چشمه ای برود و در آنجا از بابت فقری که گرفتارش بود، به تلخی بنالد. مگر فقر میگذاشت او بتواند خوشبخت باشد؟ یک روز صبح، یکی از قطره های اشکش در چشمه افتاد و [...]