سی قول برای سال جدید

ترجمه ماندانا معتضد سی قول و قرار که در سال جدید خوب هست به خودمان بدهیم. سال نو همیشه فرصتی عالی برای تجدید اهداف و قول های جدیدی است که به خود می دهیم.به واسطه این قول و قرارها با خودمان است که [...]