انسان در جستجوی خویشتن

  آگاهی به وجود خویشتن، ویژگی مخصوص انسان (۱) هر وقت انسان بتواند مثل کسی غیر از خودش به خودش بنگرد و دربارهٔ خود بیندیشد، به خودآگاهی رسیده است و این از مشخصات نوع انسان است. در واقع [...]