شانس و بدشانسی

هر بلایی کز آسمان ببارد گرچه بر دیگری قضا باشد به زمین نارسیده می پرسد خانهٔ انوری کجا باشد «انوری» شانس و بدشانسی وقتی بیدار شدم تمام تنم درد میکرد و می سوخت. چشم هایم را باز کردم و دیدم پرستاری [...]