بیداری از خواب چند هزار ساله

فروید یکی از سه شخصی بود که با سیلی بشر را از خواب چند هزار ساله بیدار کرد… ‌ 🔴 اولین ضربه را کوپرنیک نواخت. او ثابت کرد که زمین مرکز کائنات نیست بلکه سیاره ی کوچکی است که دور خورشید می [...]