معجزه شکرگزاری(۴)

نویسنده: مریم حجتیان ( راهنمای زندگی _ life coach ) معجزه شکرگزاری و آغاز آن در زندگی رسیدن به تاثیرات و معجزات شکرگزاری مراحلی دارد. البته شرح کامل مراحل آن خارج از محدوده این مقاله است، اما سعی [...]

فواید شکرگزاری در سلامت جسم

نویسنده: مریم حجتیان کوچ، مدرس شکرگزاری   سلامت جسم در شکرگزاری چگونه حاصل می شود؟ ارتباط میان سلامت جسم در شکرگزاری چگونه است؟ آیا می توان با شکرگزاری به سلامت جسمی دست یافت؟ آیا اصلا [...]