راه کم گذر

روزی گوساله ای باید از جنگل بکری می‌گذشت تا به ‌چراگاهش برسد. گوساله موجود بی فکری بود و راه پُرپیچ و خم و پُر فراز و نشیبی را برای خود انتخاب کرد. روز بعد سگی که از آنجا می‌گذشت از همان راه [...]