ناف، نقطه جادویی بدن!(۱)

ناف چیست؟ ناف زخمی است که در ناحیه شکم قرار دارد و به طور کلی مشخصه پستانداران است که شامل قلمرو حیوانات اعم از انسان و حیوان می شود مانند شیر و ببر. مادر از طریق بند ناف به جنین وصل می شود و در [...]