جشن سنتی گل غلتان

گردآوری: ندا حاج رسولی اگر کشور پهناور ایران را سرزمین هزار جشن بنامیم ، اغراق نکرده ایم زیرا که در فرهنگ ایران زمین ، شادی و جشن جایگاه ویژه ای دارد . یکی از این جشن ها جشن« گل غلتان نوزادان» [...]