آگاهی برتر

شانس و تصادف نام مستعار خداوند است در مواقعی که نمی خواهد اعتراف کند که حوادث با امضای او به وقوع پیوسته اند. «ساموئل تیلر کالریج» حیاط بزرگی را به صورت انباری پر از میلیون ها قطعه اسکناس کهنه و [...]