استخدام یک زن و دو مرد

  سازمان سیا(سازمان جاسوسی آمریکا) برای انجام کارهای تروریستی به گزینش فرد مناسبی اقدام کرد. این کار بسیار محرمانه و در عین حال مشکل بود، طوری که تست های بی شماری از افراد متعدّد گرفته شد و [...]

راه کم گذر

روزی گوساله ای باید از جنگل بکری می‌گذشت تا به ‌چراگاهش برسد. گوساله موجود بی فکری بود و راه پُرپیچ و خم و پُر فراز و نشیبی را برای خود انتخاب کرد. روز بعد سگی که از آنجا می‌گذشت از همان راه [...]

ویروس نرم افزار انسان چیست؟

ویروس نرم افزار شما نرم افزار بشری ما در صف مقدم ذهنمان اجرا می شود و به ما می گوید که کجا می توانیم برویم، با چه کسی می توانیم برویم و وقتی به آنجا برسیم، چه چیزی برای ما ممکن است. بیشتر ما هرگز [...]

چرا بیشتر بهتر است؟

بیشتر، بهتر است يکی از بیماری های قرن بیستم است که می تواند شما را از مسیر دسترسی به حیطه توانایی مطلق منحرف کند. آیا زندگی روزانه شما هم متاثر از این عقیده است؟ آیا در عقیده: بیشتر، بهتر است، [...]