به خدا نگوییم یک مشکل بزرگ دارم!

به خدا نگوییم یک مشکل بزرگ دارم، به مشکل بگوییم من یک خدای بزرگ دارم. هنگامی که حکم اخراج بی دلیلش را از رئیس دریافت کرد.، یک نفس عمیق کشید و محترمانه به او گفت: «شاید قدرت و مقام شما از من بیشتر [...]

آگاهی برتر

شانس و تصادف نام مستعار خداوند است در مواقعی که نمی خواهد اعتراف کند که حوادث با امضای او به وقوع پیوسته اند. «ساموئل تیلر کالریج» حیاط بزرگی را به صورت انباری پر از میلیون ها قطعه اسکناس کهنه و [...]