“لاتون”بلندترین آبشار ایران

“”متخصصان بر این باورند که اگر شخصی از منطقه ی راحتی خود خارج شود. ذهنش خلاق تر می گردد. برای توسعه ی ارتباطات عصبی جدید که تفکر خلاق را فعال می کند. باید سفر کنید و اماکن جدید را کشف [...]