کشتی مسافرتی

معلم برای شاگردانش داستان یک کشتی مسافرتی که در دریا غرق شده بود را نقل کرد؛ کشتی در دریا واژگون شد و فقط یک زوج از مسافران این کشتی بودند که می توانستند خود را به نزدیکترین قایق نجات برسانند، [...]