دوخت ساده بلوز آستين سرخود با يقه گرد

 در لباس, مد

گردآوری: سحر اتحادیه (فشن دیزایر)

پارچه را به اندازه بزرگ ترین قسمت بدن «دور باسن یا دور سینه» دولا می کنیم.

اگر دور باسن را کامل اندازه گرفته ایم تقسیم بر ۴ می کنیم. و یا اگر دور سینه را نصف اندازه گرفته ایم تقسیم بر ۲ می کنیم.

اگر دور باسن بیشتر باشد، برای جلو به اندازه ۴\۱ دور باسن به اضافه ۳ سانت پارچه را دولا می کنیم.

اگر دور سینه بیشتر از دور باسن باشد برای جلو پارچه به اندازه ۲\۱ دور سینه به اضافه ۳ سانت دولا می کنیم.

از دولای بسته ۹ سانت داخل و ۹ سانت پایین رفته و خط دور گردن جلو را رسم می کنیم.

از دولای بسته ۲\۱ دور سینه به اضافه ۳ سانت به سمت چپ می رویم و از این نقطه ۵ سانت پایین رفته خط سرشانه را رسم می کنیم.

از خط سرشانه از سمت دور گردن قد بلوز به اضافه ۵ سانت پایین می رویم. خط پایین بلوز بدست می آید.

در پایین لباس از دولای بسته، ۴\۱ دور باسن را به اضافه ۳ سانت کرده به سمت چپ می رویم سپس خط پهلو را رسم می کنیم در روی خط پهلو از سمت

چپ از سرشانه بعد از ۵ سانت شیب سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت پایین می رویم محل حلقه آستین را علامت می گذاریم.

سپس روی خط های علامت زده شده قیچی می کنیم که جلوی لباس بدست می آید.

 

پشت لباس:

پشت لباس را مثل جلو انجام می دهیم با این تفاوت که ۴\۱ دور باسن به اضافه ۳ و ۲\۱ دور سینه را به اضافه ۴ سانت می کنیم.

برای دور گردن پشت ۱۰ سانت داخل رفته ۵ سانت پایین می رویم خط دور گردن پشت را رسم می کنیم. پشت گردن لباس را یک سانت اضافه تر از جلو می

کنیم تا جلو لباس گشاد نباشد و خوب روی سینه بخوابد.

تمام اندازه ها را از قسمت جلو روبرو می کنیم و یا اندازه های جلو را روی پارچه خط کشی کرده خط های علامت زده شده را برش می زنیم.

روش دوم برش پشت لباس:

جلوی لباس را برش می زنیم و بعد همان جلوی بریده شده را روی دولای بسته پارچه قرار می دهیم، قسمت یقه را فقط از وسط پشت یک سانت گشادتر از جلو رسم می کنیم به طوری که این یک سانت با ۹ سانت قبلی جمعاً ۱۰ سانت می شود.

 

روش دوخت:

  •  بعد از برش سجاف و لباس به دور گردن قسمت جلو لباس به پهنای ۳ سانت به دور گردن جلو لائی می دهم.
  •  بعد سجاف را روی لباس می دوزیم. سپس دوخت سجاف را از داخل به سمت سجاف اطو می کنیم.
  • بعد یک چرخ ساده دور گردن لباس از سمت سجاف می رویم.
  • بعد وسط پشت لباس را به بلندی ۱۰ سانت قیچی می کنیم.
  • بعد یک عدد بندینک درست می کنیم به بلندی ۴ سانت و به عرض ۲ سانت این بندینک را از اریب پارچه برش می زنیم.
  • بعد اول از هر طرف به اندازه نیم سانت تا می زنیم و بعد دوباره خود بندینک را یک تای دیگر هم می کنیم در پایان کار پهنای بندینک یک نیم سانت می شود.
  • بند را به سمت چپ پشت لباس قرار می دهیم سپس سجاف را به دور گردن و چاک وسط پشت می دوزیم از هر طرف به اندازه نیم سانت سجاف را به دور گردن می دوزیم؟
  • بعد از دوخت سجاف چاک سجاف را قیچی می کنیم. بعد این را هم قسمت جلو چرخ کاری می کنیم.
  • بعد سرشانه لباس را روی هم قرار می دهیم سجاف پشت را تا می زنیم روی سجاف جلو خط سرشانه ها را می دوزیم این نیم سانتی از هر طرف یقه باز گذاریم این نیم سانت به عنوان چاک استفاده می شود.
  • بعد از خط سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت برای بلندی حلقه آستین پایین می رویم بعد به پهنای ? سانت خط پهلو را دوخت می کنیم.

 

گشادی بالای لباس ۲۸=۳+۲۵=۲÷۵۰ دور سینه

گشادی پایین لباس ۲۸=۳+۲۵ = ۲÷۵۰ دور باسن

بلندی پشت و جلو لباس ۶۵=۵+۶۰ قد بلوز

پارچه لازم عرض (۹۰=۲۰/۱ متر) ، (۱۲۰=۵۰/۱ متر ) ، (۱۴۰=۱ متر)

 

 

سپی و سحر فشن دیزاینر

 sepysahar 

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt