چند نمونه از رفتارهای ناشی از جانفشانی

 در خودپروری, روانشناسی

 

تمایل برای پرهیز از نگرشی که به آرامش و آسایش منجر می شود به اشکال زیادی ظاهر می گردد، چندان که توصیف همه آنها دراینجا میسر نیست و تنها می توان به چند نمونه از آن اشاره کرد. با توجه به مطالبی که در زیر می آید، در می یابید که چرا تاکنون تقلا و تکاپو را انتخاب کرده اید. آنگاه تصمیم می گیرید که با خروج از دایره درد و رنج به وجود راستین خود متصل شوید.

● ایجاد استرس در بدن شما

فشار خون بالا، ا%

Recommended Posts
تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt