چند نمونه از رفتارهای ناشی از جانفشانی

 در خودپروری, روانشناسی

 

تمایل برای پرهیز از نگرشی که به آرامش و آسایش منجر می شود به اشکال زیادی ظاهر می گردد، چندان که توصیف همه آنها دراینجا میسر نیست و تنها می توان به چند نمونه از آن اشاره کرد. با توجه به مطالبی که در زیر می آید، در می یابید که چرا تاکنون تقلا و تکاپو را انتخاب کرده اید. آنگاه تصمیم می گیرید که با خروج از دایره درد و رنج به وجود راستین خود متصل شوید.

● ایجاد استرس در بدن شما

فشار خون بالا، اغتشاش فکری، زخم معده، جویدن ناخن، کشیدن سیگار، میخوارگی و افراط در خوردن و آشامیدن جملگی جلوه هایی از حالت دائمی جانفشانی و اضطراب است.

● ارزیابی شادمانی براساس مقام و موقعیت شغلی و اجتماعی

در چنین شرایطی مدام در تب و تاب کسب ارتقاء مقام و منزلت برای نشان دادن قابلیت ها و ارزشمندی های خود هستید.

● سمبل های موفقیت خارجی را جستجو می کنید

تمام توجه خود را به امتیازها، درجه بندی ها، هدایا، نشان ها و هر چیزی که از برتری شما حکایت کند و احساس خوبی را در وجودتان پدید آورد متمرکز می کنید.

● با گفتگوهای ثابت درونی ناشی از اضطراب و نگرانی زندگی می کنید

با خود پیرامون کاستی ها و کمبودهای زندگیتان گفتگو می کنید. این کمبودها ممکن است ناشی از نیاز به ارتقاء مقام، ترس از نداشتن امنیت مالی و اضطراب در باره عدم انگیزش اعضای خانواده تان باشد. این افکار شما را از کامجویی لحظه های کنونی محروم کرده و اوقات زندگیتان را از ترس و نگرانی انباشته می سازد.

● تعیین قیمت برای هر کاری که انجام می دهید

جریان فکری شما هر چیزی را بر حسب پول و معیارهای مالی ارزیابی می کند. همواره می کوشید از یک شاخص مالی به عنوان ابزاری خاص و منحصر به فرد برای ارزیابی خود و دیگران استفاده کنید.

● «تلاش» و «تقلا» را مرکز و محور فلسفه زندگی قرار می هید

حس میکنید که برای کسب اعتبار بی وقفه باید به کاری مشغول باشید. اگر دیگران را در حال لذت جویی از مواهب زندگی مشاهده کنید، آنان را موجوداتی تنبل، معیوب و بی فایده برآورد می کنید.

● عیب جویی از هر چیز و هر کس

نمی توانید بپذیرید که شیوه کار عالم غیرقابل پیش بینی است. ترس از مرگ ذهنتان را مشغول کرده و در همه جا جذب گفتگوهای تأسف انگیز درباره حوادث و مصیبت های بد و ناگوار می شوید.

● نمی توانید اوقاتی را در تنهایی و آرامش سپری کنید

بیشتر اوقات را با گفتگوهای تلفنی، تماشای تلویزیون و یا برنامه ریزی برای رویدادهای آینده پر می کنید و بی وقفه به ضرب العجل برنامه ها می اندیشید و آرامش مراقبه، تفکر و تأمل عميق و الهام و مکاشفه را اتلاف وقت تلقی می کنید.

● نمی توانید به سکوت اجازه دهید که بخش طبیعی ارتباط شما با دیگران باشد

حس می کنید که هر سکوتی را باید با فعالیت و گفت و شنود پر کنید.

● تمایل دارید که هر کاری را با شتاب و سرعت به سرانجام برسانید

در برخورد با افرادی که حرکت کردن، سخن گفتن، غذا خوردن و رانندگی شان مثل شما سریع و شتابزده نیست، طاقت از دست می دهید. گام های سریع بر می دارید و افرادی را که با متانت و از روی شکیبایی عمل می کنند، ضعیف و بی حال می انگارید. اینها چند نمونه کوچک از طیف وسیع رفتارهای ناشی از جانفشانی بود. هرگاه به جای اتکاء به خویش برتر به وجود کاذب خود متکی شوید، این رفتارها به عنوان عادت های زندگی شما ظاهر و نمودار می شوند. تنها زمانی می توانید این الگوهای انگیخته از منیت را متحول و دگرگون کنید که دریابید چرا منیت چنین سخت می کوشد شما را در این مسیر هدایت کند.

وسوسه های منیت برای جانفشانی بیشتر

در زیر به چند نمونه از دلایل عمده منیت برای برانگیختن شما به جانفشانی بیشتر اشاره می شود. این نقطه نظرها می توانند ذات فساد آور و تباهی آفرین منیت را به شما بنمایانند و شما را در تغییر مسیر جانفشانی به آسودگی خیال یاری کنند.

● خواهشهای نفسانی می خواهد که شما تعبیرهای نادرست او را باور کنید

بزرگترین سوء تعبیر منیت آن است که وجودتان را در جسم و دستاوردهای مادی تان خلاصه می کند. اگر او بتواند متقاعدتان کند که این طرز تفکر را بپذیرید، آنگاه شما برای کسب امتیازات و دستاوردهای بیشتر به تقلا و تکاپوی هر چه بیشتر تن در می دهید و تمرکز به تلاش بیشتر مانع از آن می شود که خویش برتر خود را ببینید.

● منیت این عقیده کاذب را در ذهنتان تقویت می کند که احساس عدم و نیستی غیر قابل تحمل است

خودپرستی برای حفظ سلطه اش تشویقتان می کند که از تأمل و تعمق درباره وجود راستین خویش دست بشویید و به این پرسش که مقصود ما از حضور در این جهان چیست کاری نداشته باشید، به زیبایی های طبیعت پروا نکنید و ذهنتان را چنان گرفتار و درگیر مسایل معمولی کنید که به ناچار از ژرف کاوی در باره خویش و جهان خویش بپرهیزید. او مایل است که با فعالیت، سر و صدا، گفت و شنود، تماشای تلویزیون، پناه بردن به مواد افیونی و الکلی جایگاه عالی و متعالی خود را به باده فراموشی بسپارید و هیچ گاه به سر منزل مقصود نرسید.

● منیت بی وقفه توجه شما را به گذشته و آینده جلب میکند

اندیشیدن به گذشته و آینده لحظه های کنونی زندگی را تباه می کند.

عکس با تمرکز به لحظه های کنونی زندگی به طور خودکار از استرس و تنش ناشی از گذشته و آینده رهایی خواهید یافت.

تمرکز به زمان حال تنها کانال ارتباطی با خداست و این چیزی است که منيت به شدت از آن می هراسد.

● این باور که زندگی کنونی شما تحت تأثیر رویدادهای گذشته هدایت می شود با این عقیده که قایق به وسیله اثر به جا مانده بر روی سطح آب به جلو رانده می شود برابر است مادام که باور کنید نمی توانید از گذشته بگریزید و زندگی کنونی شما توسط رویدادهای گذشته به جلو رانده می شود، در چنگال منیت خویش اسیر خواهید بود و نمی توانید به آن خطرات، مسؤوليتها و جستارهایی که ظرفیتی برای شکوهمندانه زیستن فراهم می کند تن در دهيد.

● منیت با توسل به ترس از مرگ، شما را بر می انگیزد که برای کسب لذت و خوشی بیشتر و دستاوردهای افزون تر تمام توش و توان خود را به کار گیرید

این واقعیت که مرگ به مفهوم ترک کالبد خاکی است منیت را دچار خوف و وحشت می کند.

او می داند که اگر بتواند شما را برای زیادہ طلبی در تقلا و تکاپو نگهدارد و این باور را در ذهنتان بکارد که زندگی به کسب دستاوردهای هر چه بیشتر خلاصه می شود، اصالت حبات خود را فراموش کرده و دیگر قادر نخواهید بود که ضمیر برترتان را به هشیاریتان فرا خوانید و موجبات فلاح و رستگاری خویش را فراهم آورید.

● منیت اصرار می کند که برای حفظ مقام و موقعیت و اعتبار، ضرورت دارد که عجول و ناشکیبا باشید

او از طریق این برنامه به شما گوشزد می کند که از دیگران جدا هستید؛ پس روا و منطقی نیست که آرام و قرار بگیرید، باید همواره بکوشید از آنان سبقت بگیرید و برتری خود را اثبات کنید. این طرز تفکر اجازه نمی دهد که از جانفشانی دست بردارید.

منبع:

 وین دایر
وجود متعالی انسان

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt