درون‌گرایی و برون‌گرایی در زوجین

 در خودپروری, روانشناسی

تفاوت‌های ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن همسران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ آنها اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ درون‌گرایی و برون‌گرایی، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮهیاهو و ﭘﺮﺷﻮری دارد، همسری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاهان زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺗﺮ و ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮی اﺳﺖ.

🔻ازدواج این دو که از این لحاظ هیچ وجه تشابهی با هم ندارند بی مشکل نیست. همه ﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ های ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ هم ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ، ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﺶ های ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ خواهیم ﮐﺮد.

🔻ھﻤﻪ اﻧﺴﺎن ها ﻣﻌﯿﺎرهای ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب همسر دارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻏﯿﺮارادی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل همسری هستند ﮐﻪ ﺷﺒﺎهت زﯾﺎدی ﺑﻪ واﻟﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽ دهد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی از هر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﺪش ﺷﺒﺎهت دارد، ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ هستند ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽهای او را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ آدم، ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رهبری ﻧﺪارد، همسری را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ کند که مدیر مدبری است.

🔻در ﻣﻮرد ازدواج ﯾﮏ ﻓﺮد برون‌گرا و درون‌گرا ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهی ﺑﺎﻋﺚ ازدواج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

🔻ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از برون‌گرایی و درون‌گرایی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:

☑️ برون‌گراها

برون‌گراها اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﺑﺮﺧﻮردها و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ دارﻧﺪ. ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮداﻧﯽ، ﺷﻮخ طبعی و ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

☑️ درون‌گراها

ﮔﺎهی ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد درون‌گراها ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دوﺑﺎره اﻧﺮژی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﺷﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دهند ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﮐﻨﻨﺪ. انسان‌های درون‌گرا از دﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ گاهی ﻣﻐﺮور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﻣﻐﺮور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ درک اﯾﻦ رﻓﺘﺎرها ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.❤️

اجازه ندهید که “روزهای خوب گذشته” حافظه شما باشد.
هر روز را به یک روز خوب تبدیل کنید تا هرچه بزرگتر می شوید زندگی را به یک ماجراجویی که از آن لذت ببرید تبدیل کنید نه یک خاطره.

ده نياز عاطفى كه برآورده شدن اونها مانع بى وفایی می‌شود. 

*محبت

محبت يعنی ابراز و آشكار كردن عشق. محبت نماد امنيت، حمايت، آرامش و تاييد هست و بخش حياتی در هر ارتباط.

*حمايت مالی

مردم اغلب واسه امنيت مالی و آنچه همسرشون براشون فراهم ميكنه ازدواج می کنند رفع اين نياز به بانك عشق می افزايد.

*گفتگو

برخلاف نيازهای جسمانی، گفتگو نيازی روحی است كه در بیشتر موارد در ازدواج أرضا نميشه اما اين نياز هيجانی و عاطفی مهمه و هر كس اين نياز رو بهتر برطرف كنه عشق بين زوجين بيشتر ميشه.

*همراهی در تفريحات

انجام فعاليت‌های تفريحی به همراه يكديگر به ميزان زيادی به سپرده بانك عشق شما می افزاید.

*صداقت و رو راستی

جدا از جنبه های عملي صداقت، شخصي كه اين نياز رو داره در صورت آگاهی از مهمترين افكار خصوصی همسرش احساس خوبی پيدا نميكنه و در صورت پنهان شدن اونها احساس ناكامی می‌كنه.

*جذابيت جسمانی

از اونجايی كه جذابيت ظاهری موجب جلب توجه مشاهده گر ميشه و احساس خوبی به همسران ميده و در اثر عدم وجود اون احساس ناكامی حاصل ميشه.

*ارضای جنسی

در اغلب موارد، به طور معمول مردان در مقايسه با زنان نياز زيادتری به ارتباط جنسی دارن حال اگه اين نيازها ارضا نشه موجب بوجود آمدن اختلاف ميشه.

*حمايت خانوادگی

اين حمايت يعنی ايجاد نظم و آرامش در خانه كه شامل تهيه غذا، شستن ظرف ها، اتو كردن و… هست. اين حمايت های خانوادگی احساس رضايت بوجود مياره.

*تعهد خانوادگی

تعهد خانوادگی تنها حمايت های خانوادگی نيست بلكه خوب تربيت كردن، آموزش ارزش ها و… جز تعهد خانوادگی هست. مشاركت همسرتون بر ميزان سپرده او در بانك عشق می افزايد.

*تحسين

همسرتون قادره تنها با چند كلمه حاكی از تحسين يا انتقاد موجودی حسابش رو در بانك عشق افزايش يا كاهش بده.

 

 

💢💢💢💢💢
نیلوفر ابراهیمی | مشاور و روانشناس
@ravan_teach

پشتیبانی:
@ravan_teacher

 


اگر از خوانون این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt